EA433 (EDA4133) 44248 หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

EA433 (EDA4133) 44248 หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

EA433 (EDA4133) 44248 หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

รหัสตำรา: EA433-(EDA4133)-44248
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 64.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บท

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัธยมศึกษา

บทที่ 2 การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

บทที่ 3 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

บทที่ 4 การบริหารบุคลากรในโรงเรียน

บทที่ 5 การบริหารกิจการนักเรียน

บทที่ 6 การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

บทที่ 7 การบริหารงานธุรการในโรงเรียน

บทที่ 8 การบริหารงานพัสดุ

บทที่ 9 การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

ภาคผนวก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ