EA313(S) EDA3113(S) 43133 หลักการบริหารการศึกษา

EA313(S) EDA3113(S) 43133 หลักการบริหารการศึกษา

EA313(S) EDA3113(S) 43133 หลักการบริหารการศึกษา

รหัสตำรา: EA313(S)-EDA3113(S)-43133
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 28.00 บาท
รายละเอียดตำรา

พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกอบด้วยเนื้อหา 7 หน่วยดังนี้

หน่วยที่ 1 การบริหารการศึกษา

หน่วยที่ 2 หลักและกระบวนการบริหาร

หน่วยที่ 3 การอำนวยการ

หน่วยที่ 4 การประสานงาน

หน่วยที่ 5 การควบคุมงาน

หน่วยที่ 6 การบริหารโรงเรียน

หน่วยที่ 7 ระบบบริหารการศึกษาของไทย