ELT2103 61125 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ELT2103 61125 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ELT2103 61125 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

รหัสตำรา: ELT2103-61125
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 191.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ชัชวาลย์ สุทีวรรน์

พิมพ์ครั้งที่ 2   มิถุนายน พ.ศ.2561 50เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัดท้ายบท ดังนี้

บทที่ 1 พื้นฐานไฟฟ้า

บทที่ 2 วงจรความต้านทานอย่างง่ายและกฎพื้นฐาน

บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์

บทที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

บทที่ 5 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ

บทที่ 6 วงจร RC และ RL

บทที่ 7 วงจร RLC

บทที่ 8 รูปคลื่นไซนูซอยด์และเฟสเซอร์

บทที่ 9 การวิเคราะห์สถานะอยู่ตัวของไซนูซอยด์

บทที่ 10 การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ