ECO2108 (ECO2128) 60199 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

ECO2108 (ECO2128) 60199 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

ECO2108 (ECO2128) 60199 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

รหัสตำรา: ECO2108 (ECO2128) 60199
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 34.00 บาท
รายละเอียดตำรา

อ.ดร.เบณจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์

พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 จำนวน 500 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

บทที่ 3 การกำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 5 การกำหนดรูปแบบการวิจัย

บทที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 8 การนำผลวิจัยไปใช้

บทที่ 9 การเขียนรายงานการวิจัย