ELT2104(L) (EL214(L) 61126 ปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า

ELT2104(L) (EL214(L) 61126 ปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า

ELT2104(L) (EL214(L) 61126 ปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า

รหัสตำรา: ELT2104(L) (EL214(L) 61126
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 112.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.ชัชวาลย์  สุทีวรรน์

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 จำนวน 50 เล่ม

ประกอบด้วยใบงานดังนี้

ใบงานที่ 1 การวัดและคำนวนปริมาณกระแสไฟฟ้าตรง

ใบงานที่ 2 กฏกระแสและแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์

ใบงานที่ 3 ตัวต้านทานในวงจรอนุกรม - ขนาน

ใบงานที่ 4 การวิเคราะห์โหนดและเมซ

ใบงานที่ 5 ทฤษฎีการทับซ้อน

ใบงานที่ 6 ทฤษฎีการทับซ้อน

ใบงานที่ 7 กำลังงานไฟฟ้า

ใบงานที่ 8 ตัวเก็บประจุ

ใบงานที่ 9 ตัวเก็บประจุุในวงจรอนุุกรม - ขนาน

ใบงานที่ 10 คงตัวทางเวลา

ใบงานที่ 11 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

ใบงานที่ 12 ขดลวดเหนี่ยวนำ