EDU6001 (ED501) 56189 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา

EDU6001 (ED501) 56189 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา

EDU6001 (ED501) 56189 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา

รหัสตำรา: EDU6001-(ED501)-56189
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 216.00 บาท
รายละเอียดตำรา

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2556 จำนวน 50 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1  วิวัฒนาการของการจัดการศึกษา

บทที่ 2  ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา

บทที่ 3  พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษา

บทที่ 4  กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับข้าราชการครู

บทที่ 5  ครูและวิชาชีพครู

บทที่ 6  ธรรมชาติการเรียนรู้

บทที่ 7  การเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน

บทที่ 8  บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา

บทที่ 9  สื่อพื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา

บทที่ 10  หลักการเลือก  การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน

บทที่ 11  การจัดระบบสื่อการเรียนการสอน