AH428(L) AT428(L) ATH4208(L) 54016 ปฏิบัติการการผลิตสัตว์น้ำ

AH428(L) AT428(L) ATH4208(L) 54016 ปฏิบัติการการผลิตสัตว์น้ำ

AH428(L) AT428(L) ATH4208(L) 54016 ปฏิบัติการการผลิตสัตว์น้ำ

รหัสตำรา: AH428(L)-AT428(L)-ATH4208(L)-54016
สถานะตำรา:
พร้อมจำหน่าย
ราคา: 108.00 บาท
รายละเอียดตำรา

ผศ.นิสราภรณ์ เพ็ชร์สุทธิ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554  จำนวน 100 เล่ม 

ประกอบด้วยปฏิบัติการจำนวน  6 หน่วยเรียน 14 ปฏิบัติการดังนี้

หน่วยเรียนที่ 1 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของปลา

ปฏิบัติการบทที่ 1 การวัดขนาดและสัดส่วนบนตัวปลา

ปฏิบัติการบทที่ 2 ปลา : อวัยวะภายนอก ;  ปาก ตา และเกล็ด

ปฏิบัติการบทที่ 3 ปลา : อวัยวะภายนอก ; รูปร่างและครีบอวัยวะในการเคลื่อนไหว

ปฏิบัติการบทที่ 4 ปลา ;:อวัยวะภายใน ; การหายใจและการสืบพันธุ์

หน่วยเรียนที่ 2 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของสัตว์น้ำอื่นๆ

ปฏิบัติการบทที่ 5 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของสัตว์น้ำอื่นๆ : ของกุ้ง,ปู

ปฏิบัติการบทที่ 6 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของสัตว์น้ำอื่นๆ : หอย, หมึก

หน่วยเรียนที่ 3 คุณภาพน้ำเพื่อการผลิตสัตว์น้ำ

ปฏิบัติการบทที่ 7 การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์

ปฏิบัติการบทที่ 8 คุณภาพน้ำทางกายภาพ

ปฏิบัติการบทที่ 9 คุณภาพน้ำทางเคมี

ปฏิบัติการบทที่ 10 คุณภาพน้ำทางชีวภาพ

หน่วยเรียนที่ 4 สารเคมีในการรักษาโรคสัตว์น้ำ

ปฏิบัติการบทที่ 11ารเคมีในการรักษาโรคสัตว์น้ำ

หน่วยเรียนที่ 5 การเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปฏิบัติการบทที่ 12 การเลี้ยงสัตว์น้ำ

หน่วยเรียนที่ 6 ปลาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ปฏิบัติการบทที่ 13 ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจของประเทศไทย

ปฏิบัติการบทที่ 14 ปลาทะเลเศรษฐกิจของประเทศไทย