เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้งาน การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
 

- การลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียน เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานจำต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน

- ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีใช้งานให้มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากผู้ใช้งานไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของได้ ผู้ให้บริการจะมีเมนู ลืมรหัสผ่านเพื่อบริการให้ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้บนเว็บไซต์ได้

- ทางสำนักพิมพ์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของผู้ใช้บริการ เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

- สำนักพิมพ์มีความพยายามที่จะให้ข้อมูลและรายละเอียด ราคา ของตำราเรียน นั้นให้มีความถูกต้องชัดเจนที่สุดภายในเว็บไซต์ แต่บางครั้งข้อผิดพลาดก็อาจจะยังคงเกิดขึ้น เช่น กรณีที่ราคาของตำราจะไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ ดังนั้นทางสำนักพิมพ์ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใด ๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งที่มีรายละเอียดผิดจากความจริง ทางสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวหรือไม่ว่าคำสั่งได้รับการยืนยันแล้วก็ตาม

- สำนักพิมพ์อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือต่ำลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 7 วัน