การจัดส่งตำรา

การจัดส่งตำรา

วิธีการจัดส่งตำราทางไปรษณีย์

1. ไปรษณีย์แบบพัสดุธรรมดา (ไม่จัดส่งวันเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์)

         - สั่งตำราซื้อก่อนเวลา 12.00 น. จะจัดส่งภายในวันที่ท่านทำรายการในเวลา 14.00 น.

         - สั่งตำราซื้อหลังเวลา 13.00 น. จะจัดส่งในรอบการจัดส่งถัดไป

 

2. ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)

         ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการตำราสื่อสารทางไปรษณีย์และอิเล็คทรอนิคส์โดยตรงเท่านั้น  โทร 02-310-8755  ต่อ 1302

หมายเหตุ
- การจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น แล้วแต่พื้นที่ 
- ผู้สั่งซื้อตำราควรระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง
- กรณี ถ้าไม่มีผู้รับพัสดุ ทางไปรษณีย์จะทำการออกใบแจ้งให้ไปรับพัสดุด้วยตัวเอง หากไม่มารับในเวลาที่กำหนดพัสดุจะตีกลับ
- หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อเรา