การจัดส่งตำรา

การจัดส่งตำรา

-วิธีการจัดส่งตำราทางไปรษณีย์

1. ไปรษณีย์แบบพัสดุธรรมดาโดยคิดค่าจัดส่งตำราเล่มละ 35 บาท (ไม่จัดส่งวันเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์)

         - สั่งตำราซื้อก่อนเวลา 12.00 น. จะจัดส่งภายในวันที่ท่านทำรายการในเวลา 14.00 น.

         - สั่งตำราซื้อหลังเวลา 13.00 น. จะจัดส่งในรอบการจัดส่งถัดไป

 

หมายเหตุ
- การจัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น แล้วแต่พื้นที่ 
- ผู้สั่งซื้อตำราควรระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง
- กรณี ถ้าไม่มีผู้รับพัสดุ ทางไปรษณีย์จะทำการออกใบแจ้งให้ไปรับพัสดุด้วยตัวเอง หากไม่มารับในเวลาที่กำหนดพัสดุจะตีกลับ
- กรณีที่พัสดุตีกลับมายังสำนักพิมพ์ ในการจัดส่งใหม่ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นเอง
- หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อเรา